Algemene Voorwaarden | Disclaimer

Laatste wijziging: 11-07-2019 15:50

WBSOoffertes brengt (potentiële) WBSO aanvragers in contact met WBSO intermediairs. WBSOoffertes wil u graag een goede dienstverlening bieden en vindt het belangrijk dat het duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Hieronder treft u onze algemene voorwaarden.

Indien u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen heeft, dan vragen wij u contact met ons op via het e-mailadres erik@WBSOoffertes.nl of het telefoonnummer  020-2615278.

 

Definities

 1. WBSOoffertes: is een dienst uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dotcompanies B.V., met KvK-nummer 32069391;
 2. WBSO expert(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met WBSOoffertes een overeenkomst sluiten met als doel van WBSO offerteaanvragen te ontvangen;
 3. Aanvrager: aavragers – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerte aanvraag invult via de Website van WBSOoffertes;
 4. WBSO offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek om via de Website van WBSOoffertes in contact te komen met WBSO experts;
 5. Media: digitale media in de ruimste zin van het woord;
 6. Opdracht: iedere opdracht van WBSO expert betrekking hebbende op door WBSOoffertes aangeboden Diensten, in welke vorm dan ook;
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst cq. opdrachtbevestiging die tussen WBSOoffertes en WBSO expert tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, mits schriftelijk (per e-mail) overeengekomen.

Offerteaanvraag

 1. Als WBSOoffertes een offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt WBSOoffertes deze door aan WBSO experts.
 2. WBSOoffertes garandeert niet dat de WBSO experts contact opnemen.

Betaling

 1. WBSO expert zal de hem in rekening gebrachte bedragen voldoen binnen eenentwintig dagen na de datum van de door WBSOoffertes verzonden factuur. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een Opdracht.
 2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is WBSO expert in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van WBSOoffertes op WBSO expert uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee direct samenhangende Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
 3. WBSO expert is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente + 2% verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen verband houden met door WBSOoffertes aan derden verschuldigde bedragen in verband met een Overeenkomst, dan is WBSO expert, voor zover WBSOoffertes voor die aan derden verschuldigde bedragen een hogere rente dan de wettelijke rente verschuldigd is, die hogere rente aan WBSOoffertes verschuldigd.
 4. Indien WBSO expert ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is WBSO expert verplicht WBSOoffertes alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door WBSOoffertes te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 exclusief B.T.W., onverminderd het recht van WBSOoffertes om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Uw gegevens

WBSOoffertes beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie kan contact worden opgenomen.

Klachten

 1. WBSOoffertes wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van WBSOoffertes, verzoekt Offerte dit te melden via het e-mailadres erik@WBSOoffertes.nl.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. WBSOoffertes streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van WBSOoffertes of haar leidinggevend personeel is WBSOoffertes niet aansprakelijk voor enige schade – direct of indirect – van WBSO expert of derden als gevolg van of in verband met de uitvoering door WBSOoffertes van een Overeenkomst.
 2. WBSOoffertes is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van WBSOoffertes.
 3. WBSOoffertes is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. WBSOoffertes is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een WBSO expert.
 5. De aansprakelijkheid van WBSOoffertes is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WBSOoffertes.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Zwolle.

Copyright © 2019 tot heden – WBSOoffertes.nl – Dotcompanies B.V.